OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa

Świadczenie usługi żywieniowej w zakresie całodziennego wyżywienia uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie zostało zamieszczone na Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 lipca 2016 roku.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel./faks 32 269 55 28, nlosmspzhl@poczta.onet.pl.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.smspzhl.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Niepubliczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi żywieniowej               w zakresie całodziennego wyżywienia uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi żywieniowej uczniów i opiekunów grup sportowych Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie mieszczącego się przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu. Usługa żywienia przewidziana jest dla uczniów-zawodników zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

Miesiąc

2016

Liczba dni żywieniowych Ilość uczniów
wrzesień 30 47
październik 30 47
listopad 22 47
7 24
grudzień 18 39

3.1              Punkt gastronomiczny nie może się znajdować w dalszej odległości niż 500 m od budynku szkoły i powinien mieć możliwość wydzielenia miejsc spożywania posiłków dla uczniów. W ramach stawki żywieniowej należy zapewnić cztery posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację, przez cały tydzień, tj. od poniedziałku do niedzieli.

3.2              Godziny wydawania posiłków (dla wszystkich uczniów lub w podziale na 2 grupy):

 • śniadanie: pomiędzy 06:30 a 09:00,
 • obiad i podwieczorek: pomiędzy 12:00 a 14:30,
 • kolacja: pomiędzy 18:30 a 22:00.

Szczegółowe godziny spożywania posiłków doprecyzowane zostaną po podpisaniu umowy z Wykonawcą. W wyjątkowych sytuacjach (udział uczniów w zawodach, mistrzostwach, turniejach itp.) może się zdarzyć, iż godziny śniadań i kolacji ulegną zmianie (pora wcześniejsza lub późniejsza od zaplanowanej). O dokładnych godzinach posiłków Zamawiający powiadomi wówczas Wykonawcę z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

Posiłki winny być wysokokaloryczne i mieścić się w przedziale 4600 kcal-5400 kcal dziennie. Obiad musi składać się z dwóch dań i przynajmniej 4 razy w tygodniu winien to być posiłek mięsny. Minimum 50 % dziennej stawki musi stanowić tzw. „wsad do kotła”.

Posiłki należy przygotowywać z półproduktów i produktów przygotowywanych w miejscu spożycia. Wyklucza się przygotowywanie posiłków z gotowych potraw konserwowych oraz podawanie posiłków prowadzonych tak zwaną metodą cateringową.

Posiłki winny być różnorodne, wyklucza się powtarzalność posiłków, np. ten sam zestaw obiadowy częściej niż 2 razy w tygodniu.

Zamawiający będzie zatwierdzał propozycje jadłospisu tygodniowego oraz weryfikował go z wydawanymi posiłkami pod względem zgodności oraz pod względem ilościowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zindywidualizowania diety uczniów z zaleceniami medycznymi.

Ponadto Zamawiający będzie kontrolował posiłki pod kątem jakości, gramatury oraz kaloryczności. Wykonawca zapewnia na własny koszt: wykonanie, przechowywanie gorących posiłków do czasu ich wydania, porcjowanie i wydawanie posiłków oraz sprzątanie miejsca konsumpcji posiłków. Punkt gastronomiczny musi spełniać wymogi sanitarne dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego oraz wszelkie wymogi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3, 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.32.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 01.09.2016–31.12.2016 .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • 4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • 4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • 4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji                  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena 95%, odległość punktu gastronomicznego od szkoły: 5%.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany: 1. zmiany strony umowy – Wykonawcy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów, 2. zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, zawieszenie przez Zamawiającego wykonania zamówienia, 3. zmiany wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT, 4. zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu zlecenia, bądź wprowadzenie nowego podwykonawcy, 5. zmiany osób wymienionych we wzorze umowy, 6. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 7. zmianie ulec może również liczba uczniów korzystających z całodziennego wyżywienia, a co za tym idzie – ilość dziennych posiłków. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Wykonawcy z minimum jednodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sytuacji niemożliwych wcześniej do przewidzenia, takich jak: nagła choroba, wypadek, itp., wówczas fakt taki zostaje zgłoszony niezwłocznie po pozyskaniu informacji o zdarzeniu). Zamawiający zastrzega sobie również prawo do ograniczenia zakresu usług objętych umową w przypadku zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego. Dokonanie zmiany umowy w zakresie określonym wyżej wymaga uprzedniego złożenia na piśmie propozycji Wykonawcy wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenie należnego z tytułu wykonania części umowy – zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.smspzhl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie                w Sosnowcu ul. 3 Maja 41 41-200 Sosnowiec pokój nr 1 – sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 r. godzina 12:00, miejsce: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w Sosnowcu ul. 3 Maja 41 41-200 Sosnowiec pokój nr 1 – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: . ———

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,                      w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (kliknij aby pobrać) SIWZ