Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-2015

Szanowni Państwo,

Zajęcia dydaktyczne i sportowe rozpoczynają się dnia 8.09. br. od godz. 7:15

W związku z powyższym wyżywienie w internacie jest zapewnione od śniadania 8.09 br.

W szkole należy się stawić 7.09 w godzinach od 18.00 do 21.30.

Jednocześnie informujemy, że:

  • wysokość kaucji za ewentualne szkody wyrządzone w internacie w roku szk. 2014/15 wynosi 100,00 zł.

Kaucję należy wpłacić w dniu przyjazdu do szkoły (zgodnie z zarządzeniem Dyrektora) – 7.09.2014r. – w momencie zakwaterowania – do wychowawcy internatu.

Kaucja jest zwrotna (na koniec nauki w szkole) w przypadku nie stwierdzenia żadnych szkód na terenie internatu (po wyrządzeniu szkody pokrytej z w/w kaucji należy ją bezzwłocznie uzupełnić do kwoty 100zł).

  • opłatę czesnego w wysokości 250,-
    (płatną  w klasach  I i II do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący, w klasie III do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący za wyjątkiem opłaty za miesiąc maj, którą należy uiścić do 10 kwietnia) 

można wnosić w sekretariacie szkoły lub na konto szkoły na nr:

PKO BP O/Sosnowiec
50 1020 2498 0000 8102 0024 3527

  • do 15.09.2014 dyrektor szkoły przyjmuje podania o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty czesnego, tylko i wyłącznie na podstawie udokumentowanych dochodów obydwojga rodziców (zaświadczenie o zarobkach, w przypadku braku zatrudnienia-zaświadczenie z Urzędu Pracy o braku prawa do zasiłku)
  • zakup podręczników – we wrześniu, po konsultacji uczniów z nauczycielami.

W klasie I zostaną przeprowadzone testy startowe w celu ustalenia opanowania materiału, przewidzianego przez podstawę programową dla gimnazjum.