Lista dokumentów do złożenia przez zawodników przyjętych do szkoły

Szanowni Państwo,

Prosimy o złożenie załączonych poniżej dokumentów w terminie
od 28 czerwca do 2 lipca do godz. 14.00

                  Spis dokumentów do pobrania ze strony www. smspzhl.pl

 1. PODANIE RODZICA
 2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 3. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 4. Karta zdrowia
 5. Ankieta
 6. Odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem pobytu stałego przez Urząd Miasta
 7. 2 opisane zdjęcia
 8. Druki ( załączniki):
 • zgoda na zamieszkanie w internacie
 • zgoda na samodzielne wyjazdy do domu
 • zgoda na przeprowadzania badań
 • zobowiązanie do pokrycia wyrządzonych szkód
 • zobowiązanie do opłaty czesnego
 • oświadczenie – wyrażenie zgody na udział syna w rozgrywkach
 • oświadczenie – wyrażenie zgody na udział w  wycieczkach szkolnych
 • deklaracja zgody
  Deklaracja zgłoszenia do podstawowej opieki zdrowotnej na czas pobytu czasowego w Sosnowcu (uczniowie-zawodnicy spoza Sosnowca)

Dodatkowo:
Zaświadczenie o dysfunkcjach

Brak oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do dnia 2 lipca do godz. 14.00  oznacza rezygnację
z uczęszczania do naszej szkoły.